Domov mládeže penzionového typu

Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily (KDM), založený 31.8.1992, je domovem mládeže penzionového typu s akreditací MŠMT ČR.
 
Model domova mládeže byl ověřen ve dvouletém experimentálním provozu v letech 1.9.1991 – 9.11.1993. Tento specifický model lépe odráží potřeby středoškolské mládeže v podmínkách velkoměsta a současně koresponduje s koncepcí rozvoje obdobných zařízení v zahraničí.
 
Klíčovým okruhem problémů byly proměny týkající se vnitřní náplně a organizace v již existujícím typu školského zařízení s cílem humanizovat celkový styl výchovné práce. Od počátku byl model definován jako otevřený, humanizující, demokratický, založený na podpoře rozvoje nových aktivit jak ubytovaných, tak nově orientovaného personálu. Je však pouze jednou z mnoha možností. Vývojově vznikal model domova mládeže penzionového typu ve třech odlišných fázích: nejprve jako MŠMT ČR akreditovaný experiment v plné státní gesci; pozdějí jako alternativní experiment vycházející z předpokladu právní subjektivity a ve třetí fázi jako široce pojatá praxe realizovaná v duchu křesťanské pedagogiky.
 
Základní inovační a transformační prvky:
Uplatnění principu diferenciace obsahu činnosti personálu domova mládeže. Jedná se o důsledné oddělení dvou základních funkcí, a to jednak funkce sociálně zajišťující (provozní vychovatelé), jednak funkce osobnostně rozvíjející (pedagogové volného času). Tato diferenciace umožňuje výrazné zvýšení efektivity vztahu mezi dospívající mládeží a personálem zařízení, který je zbaven dosud příliš širokého a v řadě případů i vzájemně si odporujícího spektra profesních povinností a kvalifikačních požadavků.

Uplatnění principu posílení odpovědnosti ubytovaných jak za vlastní školskou prosperitu, tak za dodržování základních požadavků provozu ubytovacího zařízení.

Zařazení nadstandardních servisních služeb pro potřeby ubytovaných tak, aby byly minimalizovány osobní napětí, bránící v řadě případů účelnému soustředění se na studium (servisní služba psychologů, psychiatrů, právních poradců, lékařských konzultantů, duchovní vedení a případně dalších odborníků).

Šablony II OP VVV

Křesťanský domov mládeže a školní jídelna u sv. Ludmily realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určilo jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školského zařízení, další vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností.