Jak se u nás ubytovat


Ubytování studentek/studentů pro školní rok 2024/2025

Vážené/í uchazečky/i o ubytování, milí rodiče,

oznamujeme, že vzhledem k dostavbě nové budovy na Francouzské můžeme ještě přijmout k 1. září 18 nových dívek (i ze soukromých škol!) do naší pobočky na Alemance, Patočkova 26/139, 169 00, Praha 6 – Břevnov . 

Nové studenty dívky i chlapce přijímáme předběžně až k začátku října.

Uchazeči jsou přijímáni do KDM na základě žádosti o přijetí, kterou podávají za nezletilé dívky/chlapce rodiče, resp. zákonní zástupci.

Instrukce, jak na to:

Zletilé dívky/chlapci si mohou podat žádost sami. Žádost se podává v písemné formě na předepsaném formuláři, který lze získat v hlavní kanceláři, nebo je ke stažení zde. Vyplněnou žádost prosím zasílejte poštou, nebo elektronicky na studentky@kdm.cz. Po obdržení žádosti Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Přijetí studentů do KDM je potvrzeno zasláním Přihlášky k ubytování ze strany KDM, vyplněním a odesláním přihlášky a zaplacením zálohy na ubytování ze strany uchazečů (zákonných zástupců u nezletilých) do stanoveného termínu, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení přihlášky.

Odevzdáním vyplněné přihlášky a zaplacením zálohy vzniká mezi KDM a ubytovanou studentkou/em závazná smlouva o ubytování na jeden školní rok.

Těšíme se na Vás.

Současně bychom Vám také rádi představili pojetí výchovy v našem domově mládeže. Výchova se u nás opírá o křesťanské postoje a katolické hodnoty s důrazem na zodpovědnost, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Jelikož je pro nás důležitý individuální rozvoj potenciálu každé dívky a každého chlapce, poskytujeme oproti jiným internátům nadstandardní individuální péči o každého svěřence. Pro zdárný průběh výchovného procesu je tedy klíčová vzájemná důvěra a podpora všech zúčastněných stran. Nezbytnou podmínkou pro přijetí nových žadatelů do Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily je tedy souhlas s individuálním zaměření výchovy, se sledováním studijních výsledků a školní absence našich ubytovaných a také vzájemná transparentnost o všech skutečnostech ovlivňujících výchovu včetně informací o zdravotním stavu (včetně psychických potíží).