Jak pobyt ukončit


Ukončení pobytu během školního roku


Ukončit pobyt v KDM může dívka kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti. Dívkám do 18 let žádost podepisují rodiče, resp. zákonní zástupci, plnoleté dívky si podávají žádost o ukončení pobytu samy.

 Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc a počítá se vždy od prvního dne následujícího měsíce po podání žádosti. Přijetí Žádosti o ukončení pobytu potvrzuje ředitelka a vedoucí výchovy KDM svým podpisem.

 Dívka si vyzvedne v hlavní kanceláři Výstupní list (ke stažení v oddíle dokumenty), který podepíší jednotliví zodpovědní pracovníci (vyrovnání plateb, vrácení zapůjčených věcí apod.), a vyplněný jej předá v hlavní kanceláři. V případě, že pobyt není řádně ukončen, je dívka dále vedena v evidenci ubytovaných a je povinna platit za ubytování.

 Pobyt dívek v KDM může být ukončen i ze strany KDM rozhodnutím ředitele o vyloučení v případě, že dívka neuhradila stanovenou platbu, nebo v případě, že dívka opakovaně nebo závažně porušila Vnitřní řád KDM nebo jiné předpisy, ze kterých byla proškolena, nebo pokud tak učinila v případě obecně závazných právních předpisů (zákony České republiky).

 

Ukončení pobytu na konci školního roku


Před koncem školního roku si dívka vyzvedne Výstupní list, který podepíší jednotliví zodpovědní pracovníci (vyrovnání plateb, vrácení zapůjčených věcí apod.), a vyplněný jej předá v hlavní kanceláři.

Dívky, které končí školu maturitou, nebo absolutoriem před koncem školního roku, ukončují pobyt k datu závěrečné zkoušky, případně předání závěrečného vysvědčení (přestávají být žákyněmi střední školy či studentkami VOŠ).