Provoz domova mládeže

Provoz domova mládeže

Ubytování studentek/studentů pro školní rok 2024/2025

Vážené/í uchazečky/i o ubytování, milí rodiče,

rádi bychom vás informovali o možnosti podávat žádosti o přijetí do domova mládeže na školní rok 2024/25. Hlavními kritérii pro přijetí je věk uchazečů a vzdálenost bydliště, resp. dojezdová doba do domova mládeže. Přihlížíme také ke kritériu sociálnímu a sourozeneckému.

Uchazeči jsou přijímány do KDM na základě žádosti o přijetí, kterou podávají za nezletilé dívky/chlapce rodiče, resp. zákonní zástupci.

Zletilé dívky/chlapci si mohou podat žádost sami. Žádost se podává v písemné formě na předepsaném formuláři, který lze získat v hlavní kanceláři, nebo ke stažení zde. Vyplněnou žádost prosím zasílejte poštou, nebo elektronicky na studentky@kdm.cz. Po obdržení žádosti Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Přijetí studentů do KDM je potvrzeno zasláním Přihlášky k ubytování ze strany KDM, vyplněním a odesláním přihlášky a zaplacením zálohy na ubytování ze strany uchazečů (zákonných zástupců u nezletilých) do stanoveného termínu, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení přihlášky.

Odevzdáním vyplněné přihlášky a zaplacením zálohy vzniká mezi KDM a ubytovanou studentkou/em závazná smlouva o ubytování na jeden školní rok.

Těšíme se na Vás.

Cena ubytování pro školní rok 2024/2025


Kdyby jste měli zájem zapojit se do dobročinné sbírky na dovybavení nově zrekonstruovaného KDM, můžete přispět pomocí níže uvedeného odkazu. Budeme Vám velice vděčni:)

Sbírka DONIO

 


Současně bychom Vám také rádi představili pojetí výchovy v našem domově mládeže. Výchova se u nás opírá o křesťanské postoje a katolické hodnoty s důrazem na zodpovědnost, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Jelikož je pro nás důležitý individuální rozvoj potenciálu každé dívky a každého chlapce, poskytujeme oproti jiným internátům nadstandardní individuální péči o každého svěřence. Pro zdárný průběh výchovného procesu je tedy klíčová vzájemná důvěra a podpora všech zúčastněných stran. Nezbytnou podmínkou pro přijetí nových žadatelů do Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily je tedy souhlas s individuálním zaměření výchovy, se sledováním studijních výsledků a školní absence našich ubytovaných a také vzájemná transparentnost o všech skutečnostech ovlivňujících výchovu včetně informací o zdravotním stavu (včetně psychických potíží).


Tříkrálová sbírka

Milí rodiče a příznivci výchovné činnosti na KDM,

tříkrálová sbírka byla již ukončena, ale nadále je možné přispívat online na adrese: https://www.trikralovasbirka.cz/#.

Všem dárcům moc děkujeme a o využití sbírky pro KDM vás budeme informovat.

Z výtěžku tříkrálové sbírky za loňský rok jsme děvčatům a chlapcům zakoupili vybavení do kuchyněk, zrcadlové tabule a obohatili knihovnu o nové tituly.

    Za Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, S. ThLic. Mgr. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy.

       

    https://www.youtube.com/watch?v=RE7Fy92D-kI