Provoz domova mládeže

Provoz domova mládeže

Ubytování studentek/studentů pro školní rok 2024/2025

Vážené/í uchazečky/i o ubytování, milí rodiče,

rádi bychom vás informovali o možnosti podávat žádosti o přijetí do domova mládeže na školní rok 2024/25. Hlavními kritérii pro přijetí je věk uchazečů a vzdálenost bydliště, resp. dojezdová doba do domova mládeže. Přihlížíme také ke kritériu sociálnímu a sourozeneckému.

Uchazeči jsou přijímány do KDM na základě žádosti o přijetí, kterou podávají za nezletilé dívky/chlapce rodiče, resp. zákonní zástupci.

Zletilé dívky/chlapci si mohou podat žádost sami. Žádost se podává v písemné formě na předepsaném formuláři, který lze získat v hlavní kanceláři, nebo ke stažení zde. Vyplněnou žádost prosím zasílejte poštou, nebo elektronicky na studentky@kdm.cz. Po obdržení žádosti Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Přijetí studentů do KDM je potvrzeno zasláním Přihlášky k ubytování ze strany KDM, vyplněním a odesláním přihlášky a zaplacením zálohy na ubytování ze strany uchazečů (zákonných zástupců u nezletilých) do stanoveného termínu, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení přihlášky.

Odevzdáním vyplněné přihlášky a zaplacením zálohy vzniká mezi KDM a ubytovanou studentkou/em závazná smlouva o ubytování na jeden školní rok.

V současnosti pracujeme se dvěma alternativami:

 • Přijetí přibližně 20 studentek při pokračování ubytování ve dvou stávajících objektech:
  • Domov sv. Anežky, Lublaňská 44/666, Praha 2 – Vinohrady, pro studentky prvních ročníků,
  • Alemanka, Patočkova 26/139, 169 00, Praha 6 – Břevnov, pro studentky vyšších ročníků středních škol či studentky vyšších odborných škol,
  • Akceptaci žádostí o přijetí končíme 5. 5. 2024.
 • Dodatečné přijetí cca 60 studentek/studentů do rekonstruované budovy domova mládeže na Francouzské 1/585, Praha 2 – Vinohrady (nám. Míru)
  • S velkou pravděpodobností zde bude ubytování zahájeno od 1. 10. (závisí na dodržení termínů stavby, v případě prodlení se může zahájení ubytování posunout na později). 
  • Žádosti o přijetí je možné podávat i po 5. 5. 2024.

Budeme Vás průběžně informovat o počtu přijímaných studentů v závislosti na dokončení rekonstrukce budovy na nám. Míru.

Podáním žádosti o ubytování budete zařazeni do pořadníku. Žádosti o ubytování naleznete na našich webových stránkách, v sekci domova mládeže - důležité dokumenty. Vyplněné žádosti zasílejte prosím na email: studentky@kdm.cz. Vedoucí výchovy Vám poté podá další informace.

Současně bychom Vám také rádi představili pojetí výchovy v našem domově mládeže. Výchova se u nás opírá o křesťanské postoje a katolické hodnoty s důrazem na zodpovědnost, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Jelikož je pro nás důležitý individuální rozvoj potenciálu každé dívky a každého chlapce, poskytujeme oproti jiným internátům nadstandardní individuální péči o každého svěřence. Pro zdárný průběh výchovného procesu je tedy klíčová vzájemná důvěra a podpora všech zúčastněných stran. Nezbytnou podmínkou pro přijetí nových žadatelů do Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily je tedy souhlas s individuálním zaměření výchovy, se sledováním studijních výsledků a školní absence našich ubytovaných a také vzájemná transparentnost o všech skutečnostech ovlivňujících výchovu včetně informací o zdravotním stavu (včetně psychických potíží).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

 Cena ubytování pro školní rok 2024/2025


Tříkrálová sbírka

Milí rodiče a příznivci výchovné činnosti na KDM,

tříkrálová sbírka byla již ukončena, ale nadále je možné přispívat online na adrese: https://www.trikralovasbirka.cz/#.

Všem dárcům moc děkujeme a o využití sbírky pro KDM vás budeme informovat.

Z výtěžku tříkrálové sbírky za loňský rok jsme děvčatům a chlapcům zakoupili vybavení do kuchyněk, zrcadlové tabule a obohatili knihovnu o nové tituly.

  Za Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, S. ThLic. Mgr. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy.

     

  https://www.youtube.com/watch?v=RE7Fy92D-kI