Informace o povinném testování

                                                                                                                      V Praze, 15. 4. 2021

Vážení rodiče, milá děvčata,

 

Rádi bychom vám tímto způsobem poskytli potřebné informace k nařízenému testování v souvislosti s návratem dětí do škol. Podle Mimořádného opatření MZ z 6. dubna 2021, čj. Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN budeme muset také v našem domově mládeže testovat ubytovaná děvčata.

Děvčata se budou testovat okamžitě po příjezdu do KDM pod dohledem sloužící vychovatelky. Vzhledem k riziku spojenému s testováním (zdůvodnění viz níže), jsme upravili dobu příjezdu na 16:00 – 20:00 (popř. do 22:00, prokáže-li se výsledkem testu provedeným na odběrovém místě).

Neděle je standartní příjezdový den, kdy bude posílena odpolední služba, aby testování mohlo probíhat co nejplynuleji.

Pokud by Vaše dcera na KDM přijížděla až v pondělí ráno/dopoledne chceme Vás poprosit, aby také měla s sebou již potvrzení o negativním testování (lze ho bez objednání získat např. https://www.vfn.cz/aktuality/odberove-centrum-na-testovani-covid-19/ ), neboť během pondělního dopoledne bude mít službu sluchově handicapovaná vychovatelka a bylo by pro ni obtížné komunikovat v respirátorech a vysvětlovat postup a náležitosti testování.

K testování budeme používat k tomu účelu schválené a centrálně distribuované testy LEPU RAPID.

O výsledku provedeného testu vystaví dohlížející vychovatelka potvrzení. Je-li výsledek testu:

a) negativní: prokáže se jím dívka ráno ve škole, výsledek nahrazuje testování prováděné školou v následujících 48 hodinách, 

b) pozitivní: opustí zletilá dívka bez zbytečného odkladu KDM, není-li to možné, je umístěna do izolace do doby, než bude schopna KDM opustit. Nezletilá dívka může KDM opustit sama pouze s vědomím zákonného zástupce a službu konající vychovatelky.

  • Dívka či její zákonný zástupce je následně povinen informovat telefonicky o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotnických služeb a ten je povinen rozhodnout o konfirmačním RT-PCR a vystaví elektronickou žádanku,
  • Do KDM se může dívka vrátit buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotnických služeb).

Testovat se nemusí děvčata, pokud se prokáží:

  • negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Potvrzením, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
  • Potvrzením, že jsou již očkované proti onemocnění covid-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů a neprojevují příznaky nemoci.

S postupem testování se můžete seznámit pomocí přiloženého letáku: https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf či video manuálu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Níže naleznete informace o ochraně osobních údajů souvisejících s testováním. Dokument podepsaný zákonným zástupcem nezletilé dívky či zletilou dívkou je třeba odevzdat při nástupu do DM.

Závěrem bychom rádi upozornili, že do budovy KDM nemůže být vpuštěna dívka, která vykazuje příznaky onemocnění Covid-19 (např. zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, bolest svalů a kloubů, zažívací obtíže, rýmu/ucpaný nos). Pokud má Vaše dcera přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je třeba prokázat tuto skutečnost potvrzením od praktického lékaře.

Předem děkujeme za pochopení a respektování stanovených pravidel. Věříme, že se nám podaří společně vše zdárně zvládnout a vrátit se alespoň částečně k normálnímu provozu.

Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

 

S přáním všeho dobrého,

 

za vedení a kolektiv vychovatelek KDM

Ing. Miroslava Lungová, Ph.D., zástupkyně ředitelky

S. ThLic. Mgr. Maxmiliána Z. Bendová OSF, vedoucí výchovy KDM

Markéta Tětková, provozní vychovatelka

 

Informace o zpracování osobních údajů

Křesťanský domov mládeže a školní jídelna u sv. Ludmily, s. r. o., IČO: 27443108 se sídlem Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2 (dále jen „školské zařízení“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) osobní údaje získané v souvislosti s prováděním testování studentů za účelem umožnění osobní přítomnosti na výuce a zajištění ochrany před nákazou onemocněním COVID-19. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1 písm. c), f) GDPR (plnění zákonné povinnosti a ochrana oprávněných zájmů správce a třetích osob spočívajících v ochraně před nákazou onemocněním COVID-19). Zpracování osobních údajů o zdravotním stavu je umožněno na základě výjimky podle čl. 9 odst. 2 písm. g), h), i) GDPR, neboť je prováděno na základě nařízeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. Tyto osobní údaje mohou být předloženy kontrolním orgánům za účelem prokázání testování žáků a studentů škol a školských zařízení. Podle čl. XII. výše citovaného mimořádného opatření mohou být výsledky testu předávány škole, kterou příslušná studentka navštěvuje; v případě pozitivního testu na COVID-19 budou dále předány hygienické stanici nebo jiným orgánům činným při řešení pandemie. Osobní údaje budou uchovávány odděleně od ostatních evidencí o studentce a budou zpřístupněny výhradě nezbytnému personálu školského zařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování žáků a studentů škol a školských zařízení a po dobu 3 měsíce po tomto zrušení (výsledky jednotlivých provedených testů, identifikace subjektu a datum provedení testu, případně potvrzení podle čl. II výše citovaného mimořádného opatření) a pro účely účetnictví po dobu 10 let (pouze v rozsahu jméno, příjmení, datum testu).

Školské zařízení jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je advokátní kancelář Lexius advokáti s.r.o. Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@lexius.cz.